Các đại biểu Quốc hội cần nỗ lực, góp sức đưa Nghệ An phát triển