Đại Tuệ, Nghệ an - Lễ gia trì cúng Phật cầu Quốc thái Dân an