Ban văn hóa Trung ương đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN