Nghệ An: Chùa Đại Tuệ cầu siêu tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ