TPHCM: Ký kết lan tỏa đề án Pháp phục – Ngôn ngữ giữa Ban văn hóa T.Ư và Phân ban Ni giới T.Ư