Nghệ An: Hơn 200 Tăng, Ni, Phật tử được bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo