Ban Văn hóa Trung ương thông báo về việc thỉnh Kinh khóa tụng và pháp phục thống nhất