Bạc Liêu: Lễ ký kết lan toả Đề án Pháp phục – Ngôn ngữ – Nghệ thuật và Biểu tượng Văn hoá Phật giáo