LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC LAN TỎA ĐỀ ÁN: PHÁP PHỤC-NGÔN NGỮ-NGHỆ THUẬT VÀ BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM