Ấn Độ: Trùng tu ngôi chùa mang dấu ấn ngài Huyền Trang