Ban Văn hoá GHPGVN TP. Hồ Chí Minh: Một năm nhìn lại trong buổi Thiền trà tổng kết năm