Kinh Chuyển Pháp Luân - Thượng tọa Thích Minh Quang

Quyển Kinh đầu tiên được Ban VHTWGHPGVN thống nhất toàn giáo hội, một trong bốn đề án lớn của Ban VHTWGHPGVN bên cạnh Pháp Phục, Di Sản, Kiến Trúc...