12 bộ kinh là những kinh gì?


HỎI: Xin hỏi 12 bộ kinh là những kinh gì?
 
(PHÚC TRÍ, phuctri19...@gmail.com)
 

Ni sinh tìm hiểu kinh điển - Ảnh minh họa
 
ĐÁP:
 
Bạn Phúc Trí thân mến!
 
12 bộ kinh (Thập nhị bộ kinh, Thập nhị phần giáo) là 12 thể loại của kinh điển Phật giáo, bao gồm:
 
1. Khế kinh (Trường hàng): Phật dạy được ghi lại bằng thể văn xuôi.
 
2. Trùng tụng (Ứng tụng): Phật nói kệ tụng dùng để tóm tắt ý nghĩa của Khế kinh.
 
3. Ký biệt (Thọ ký):  Phật thọ ký cho chúng đệ tử sẽ chứng quả vào đời vị lai.
 
4. Phúng tụng (Cô khởi): Phật dạy bài kinh dùng toàn kệ tụng (không phải thể loại Trùng tụng).
 
5. Tự thuyết: Phật tự mở lời khai thị mà không có người thỉnh cầu chỉ dạy.
 
6. Nhân duyên: Phật nêu lên cái nhân duyên đưa đến trường hợp thuyết giáo - thường là phẩm “Tựa” ở đầu mỗi bộ kinh.
 
7. Thí dụ: Phật dùng thí dụ trong lúc giảng thuyết để giúp thính chúng hiểu ý kinh dễ dàng hơn.
 
8. Bản sinh: Phật thuật lại các kiếp tu hành đời trước của Ngài.
 
9. Bản sự: Phật thuật lại những công hạnh của các vị Thánh đệ tử trong các kiếp trước.
 
10. Phương quảng: Phật nói các kinh có văn từ phong phú, giáo nghĩa sâu xa rộng lớn.
 
11. Hy pháp (Vị tằng hữu): Phật nói những sự việc ít có của Ngài và chư Thánh đệ tử.
 
12. Luận nghị: Phật luận giảng nghĩa lý rành mạch, rõ ràng nhằm giúp thính chúng hiểu rõ về thể tánh của vạn pháp.
 
Chúc bạn tinh tấn!