Vào đạo Phật được gì và mất gì?


Hỏi : Thưa thầy, vào Đạo Phật chúng ta được gì và mất gì?

Đáp :