Ban văn hóa Trung ương sẽ thực hiện chuỗi hoạt động Phật sự quan trọng trong tháng 11/2023