Ban Văn hoá TWGHPG VN: KHÁNH THÀNH LỚP HỌC CHO TRẺ NGHÈO SÙNG ĐÔ (YÊN BÁI)