Hơn 5 tỷ đồng cứu trợ đồng bào bị bão lũ tại ba tỉnh miền trung