Tăng Ni VN tại Nhật an cư tập trung, tổ chức lễ Vu lan