Ban Văn hóa TƯ GHPG VN: KHẢO SÁT CÁC NGÔI CHÙA VIÊT NAM TẠI NƯỚC LÀO