Hội nghị giao ban: Giáo hội cần làm rõ vấn đề của chùa Tân Diệu