BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG HỌP RÀ SOÁT KẾ HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÂN BAN TRONG NHIỆM KỲ TỚI