Đàn lễ Cầu Nguyện Hoà Bình tại Đại Lễ Vesak 2019 - Nơi thực hiện các nghi lễ tâm linh, Tắm Phật, Hoa đăng...