Năm 2022, Ban VHTƯ GHPGVN - Một năm mới cần nhiều nỗ lực mới