Nghi lễ Tắm Phật Kính Mừng Đại Lễ Vesak 2019, Tam chúc, Hà nam