Văn hóa Phật giáo Việt nam

Thông tin văn hóa, phật pháp, cập nhật tin tức, hoạt động Ban VHTW GHPGVN.

Kinh

Nhĩ căn viên thông hay là pháp môn Quán Âm
1030

Nhĩ căn viên thông hay là pháp môn Quán Âm

Từ lực vô biên, thí tâm rộng lớn, Ngài Quán Thế Âm chẳng những cúng dường chư Phật mà còn...

Bồ-tát Thường Bất Khinh
875

Bồ-tát Thường Bất Khinh

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật bảo ngài Bồ-tát Đại Thế Chí rằng : "Các Ông nên bi...

Điều kiện đến với kinh Pháp Hoa
929

Điều kiện đến với kinh Pháp Hoa

Người Phật tử khi đã phát tâm nghiên cứu và trì tụng kinh Pháp Hoa, luôn luôn tinh tấn, gi...

Kinh Pháp Hoa với lời thệ nguyện
992

Kinh Pháp Hoa với lời thệ nguyện

Theo tinh thần của Đại Thừa Giáo thì lấy Bồ Tát Hạnh làm cao điểm, mà thuyết minh về Bồ Tá...

Nhà Như Lai, Áo Như Lai, Tòa Như Lai
883

Nhà Như Lai, Áo Như Lai, Tòa Như Lai

Pháp Hoa là một bộ kinh rất cao quý, tóm thâu tất cả giáo lý mà Phật đã dạy cho đệ tử suốt...

Nhất thừa đạo
818

Nhất thừa đạo

Ngài không có xa vời đối với chúng ta, nhưng rất khác chúng ta, vì Phật là một người đã hế...

Hình tượng Hoa sen trong kinh Pháp Hoa
862

Hình tượng Hoa sen trong kinh Pháp Hoa

Pháp Hoa là nói tắt của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bản gốc của kinh Diệu Pháp Liên Hoa được...

Ý nghĩa pháp phương tiện và chân thật theo kinh Pháp hoa
706

Ý nghĩa pháp phương tiện và chân thật theo kinh Pháp hoa

Trong kinh Pháp hoa, Đức Phật dạy có hai cửa vào đạo là chân thật môn và phương tiện môn....

Ý nghĩa bài kệ mở đầu kinh Pháp hoa
687

Ý nghĩa bài kệ mở đầu kinh Pháp hoa

Tôi đọc bài kệ khởi đầu kinh Pháp hoa giúp niềm tin tôi tăng trưởng mãnh liệt. Và đọc nội...

Ý nghĩa phẩm Pháp sư thứ 10 kinh Pháp Hoa
612

Ý nghĩa phẩm Pháp sư thứ 10 kinh Pháp Hoa

Trí Giả đi theo Tích môn nên triển khai kinh Pháp hoa một cách rộng sâu. Ngài giảng nhiều...

Đại cương kinh Pháp Hoa
1553

Đại cương kinh Pháp Hoa

Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được truyền bá rất s...

Phần mở đầu
1510

Phần mở đầu

Trong những ngày gần đây, Phật sự ngày càng nhiều, công việc dịch thuật và hiệu đích Kinh...

Hàm ý phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
1493

Hàm ý phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Phải biết Quán Thế Âm Bồ-tát là dùng con mắt để nghe chứ không phải dùng lỗ tai, nếu chúng...

Ánh sáng Pháp Hoa
1522

Ánh sáng Pháp Hoa

Đối nghịch, mâu thuẫn là hiện tượng thường xảy ra trong đời sống. Khi không thể giải quyết...

Chú Ðại bi và kinh Từ bi
1955

Chú Ðại bi và kinh Từ bi

Trong cả hai truyền thống Phật giáo Nam và Bắc truyền đều có Đại tạng kinh, cất giữ những...

Công đức nghe Pháp
2013

Công đức nghe Pháp

Pháp của Thế Tôn nói ra từ sự chứng ngộ của Ngài, nên không phải pháp nào nghe qua cũng hi...

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán
1878

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán

Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật giáo, bao gồm rất nhiều lĩnh...

Vượt qua cám dỗ, danh vọng
2125

Vượt qua cám dỗ, danh vọng

Muốn vượt qua cám dỗ, hay vượt qua tất cả khó khăn, không gì hơn trí tuệ. Có trí tuệ thì c...

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt
1959

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt

Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là...

Những vết chân voi
1836

Những vết chân voi

Đây là một trong số ba-mươi bài kinh trong tập Trung A Hàm do Christian Maes tuyển chọn để...