Cơ sở khoa học công nhận Sư bà Phương Dung là Danh nhân phật giáo tiêu biểu Thủ đô - Người làm báo