Hà Nội: Hội thảo khoa học "Sư bà Phương Dung với đạo pháp và dân tộc"