Chuẩn bị Hội thảo khoa học về nhân vật Sư bà Phương Dung và tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ