Ban VHTƯ GHPGVN toạ đàm khoa học “Kiến trúc PGVN - thống nhất trong đa dạng”: TÌM TRONG NHỮNG MÁI CHÙA QUÊ….