Ngày 19.12.2022: Khảo sát kiến trúc các ngôi cổ tự ở Hải Dương