Phân ban Kiến trúc, kiến thiết công trình Phật giáo thảo luận xây dựng bộ quy chuẩn kiến trúc các chùa thuộc hệ phái Khất sĩ và Bắc tông Nam bộ