VIDEO Toạ đàm khoa học: 04 đề án Đi sản - Kiến trúc - Ngôn ngữ - Pháp phục

VIDEO Toạ đàm khoa học: 04 đề án Đi sản - Kiến trúc - Ngôn ngữ - Pháp phục do Ban Văn Hoá TƯ GHPGVN kết hợp với các Ban Nghành Viện Trung Ương.