Tham Luận 40 năm thành lập Giáo hội PGVN : Định hướng đặc trưng Văn hóa Phật giáo Việt nam